Beertjecreatief

Leveringsvoorwaarden

Levering:

Nederlandse bestellingen met een factuurwaarde boven € 75,00 zijn franco, elke levering onder dit bedrag wordt belast met vrachtkosten die op de factuur worden vermeld.

Een uitzondering daarop is Afterpay, indien voor deze betalingsvorm is gekozen zijn de verzendkosten € 4,95 


Hogere factuurwaardes worden franco verzonden.

Voor orders kleiner dan € 10,00 zijn de minimum verzendkosten € 4,95

Verzending geschiedt per bode of post. Alle zendingen zijn voor risico van koper.
Voor verzenden buiten Nederland gelden afwijkende prijzen. Wij informeren u graag hierover.

Per mail bestelde artikelen waarvan de factuur NIET voldaan wordt, worden gezien als een handeling. De kosten voor deze handeling bedragen € 25,00


Eigendomsvoorbehoud:

Alle goederen blijven eigendom van ’t Beertje Creatief totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij niet betaling is ’t Beertje Creatief gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. De daarmee gemoeid zijnde kosten komen voor rekening van de koper.


Incasso- en aanmaningskosten:

Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van de afnemer, hieronder vallen ook de kosten van een advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.


Reclames:

Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van een zending schriftelijk, per fax of E-mail zijn ingediend. Als deze termijn verstreken is vervalt ieder recht op een eventuele vergoeding of vervanging.


Betaling:

Bij vooruitbetaling: via Mollie, Paypal of uw eigen bank

Op factuur: Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Op factuur is alleen mogelijk als volledige gegevens bij ons bekend zijn. Wij houden ons het recht voor om betaling op factuur te weigeren. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen na het eind van de maand waarin de factuur is gedateerd, is over het factuurbedrag inclusief BTW rente op voet van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als hele maand gerekend. Bij overschrijding van de 30 dagen grens wordt factuur met de opgebouwde renterechten verhoogd met 15% kosten over de hoofdsom met een minimum van € 40,00 overgedragen aan een erkend incassobureau: Medicas te Breda
Een eerste bestelling is ALTIJD bij vooruitbetaling!

Via Afterpay: Veilig betalen achteraf. U betaalt de factuur aan Afterpay en NIET aan ons. Mochten wij toch een betaling van u ontvangen via onze bankrekening storten wij deze terug met aftrek van de gemaakte kosten € 1,00

 


Bedenktijd:

Na ontvangst van de goederen heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag u de goederen ongebruikt en in originele ongeopende verpakking retourneren waarna het aankoopbedrag gerestitueerd wordt via de Ideal provider, Paypal of de bank. De kosten van retourneren komen altijd voor rekening van de koper tenzij hier andere afspraken per e-mail over zijn gemaakt.
Voor het kenbaar maken van het recht van bedenktijd kunt u gebruik maken van een e-mail aan info@beertjecreatief.nl of via het formulier dat te vinden is bij contact. LET OP!  Retourzendingen worden alleen in behandeling genomen als het door ons toegekende retournerings nummer duidelijk leesbaar op de verpakking staat.


Retourzendingen:

Retourzendingen ontheffen in geen enkel opzicht de betalingsverplichtingen behalve wanneer door ons met afzender een regeling is getroffen.


Prijsafspraken:

De door ons gehanteerde prijzen zijn conform vermelding op de site, typefouten voorbehouden. De actuele prijs wordt afgeleid van de laatst gepubliceerde prijs. De datum van binnenkomst van de bestelling is daarbij doorslaggevend.


Kortingen:

Bedrijven, verenigingen, instellingen, hobbyclubs en grootverbruikers kunnen met ons aanvullende afspraken maken.


Privacy:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden door ons opgeslagen t.b.v. onze eigen administratie en verzending van reclame. Adressen worden NIET doorgegeven aan derden.